Парчам ифтихори миллат

 

 

 

Ыамкасбони азиз!

Ыозирини гиром=!

Ыар сол 24 ноябр дар кишвари соыибистищлоли мо Р\зи Парчами давлатии Ьумыурии Тоьикистон ьашн гирифта мешавад. Ыамаи  шуморо ба ифтихори Р\зи Парчами давлат=, ки рамзи бахту саодат ва сарбаландии миллату давлати тоьикон буда, симои мардуми тамаддунсози моро дар арсаи байналмилал= муариф=  мекунад, самимона табрик мегуям. Санаи щабули Парчами Ьумыурии Тоьикистонро мардуми кишвар ыамчун ьашни умумимилл= аввалин маротиба 24 ноябри соли 2009 бо ифтихор аз давлату давлатдор= ва соыибистищлоливу соыибихтиёр= истищбол гирифтанд. Мо бо парчами давлати соыибистищлоли худ ифтихор мекунем ва он барои ыар як фарди ватандусту ватанпараст мущаддас аст.

Мутобищи Конститутсия Ьумыурии Тоьикистон Парчам,Нишон ва Суруди милл= рамзыои мущаддас ва асосии давлат,яъне нишонаыои соыибихтиерии давлату миллат мебошанд.

Аз он р\зе, ки миллати соыибмаърифати мо соыиби Парчам гардид,дар ыаёти мамлакату ьомеаи кишвар бисёр дигаргуниыои бунёд= ба амал омаданд ва барои пешрафти ыамаи соыаыои ищтисодиёт,илму маориф ва маънавиёти мардум шароити мусоид фароыам оварда шуд.

Эытироми парчам эытироми миллат ва давлату  давлатдор= аст. Аз файзи истищлолият ва неъматыои мущаддаси сулыу ваыдат имр\з Парчам,Нишон ва Суруди милл=  ифодакунандаи ищболу истищлол,иттиыоду сарьамъ=,нангу номус ва ыувияти миллии мардуми куыанбунёду фарыангии мо буда,волотарин мащсаду мароми тоьиконро дар ьилои рангыои худ инъикос намуданд. Парчам барои миллат ахтар ва барои лашкар щудрат аст.

Аз ин р\, мо бояд ыамеша саъю талош кунемЮки парчами миллии мо ыар фарди бонангу номусро ба ифтихор аз давлату давлатдор=,таыкими истищлолияти милл= ва пеш аз ыама, ба ыифзи дастовардыои он ыидоят намояд.Эытиром ва арьгузор= ба Парчами давлат= ыамчун рамзи истищлолияти давлатии Ьумыурии Тоьикистон рисолати таърихи ва щарзи шаырвандии ыар як фарди ьомеа ба шумор меравад. Итминони комил дорам, ки минбаъд низ ыар як фарди бонангу номус ва ватанпарвари тоьик аз  Парчами миллии худ ифтихор менамояд. Бо чунин орзуыои нек ба тамоми мардуми шарифи Тоьикистон сари чун парчам баланду р\и чун парчам сурх,р\згори чун парчам сабзу бахти чун парчам сафед орзу менамоям.

Бигзор меыру муыаббати мардум ба Парчами милл=, ки рамзи вощеии эътищоду имон ба давлату миллат,сарзамин ва тамаддуну фарыанг аст,беш аз пеш афзун гардад.

Бигзор, парчами халщи тоьик дирафши фатыу иршоди тоьик то абад парафшон бошад!

 

Хоҷабекова Саидмо

Котиби маҷлиси судии суди ВМКБ