Парчами Тоьикистон – рамзи ваҳдат ва ягонагии миллат

Парчами Тоьикистон – рамзи ваыдат ва

ягонагии миллат

Рузи Парчам Ьумыурии Тоьикистон, 24.11.2009 бо фармони Президенти Тоьикистон щабул гардида, ыар сол 24-ноябр ьашн гирифта мешавад.

Парчами давлатии  Ьумыурии Тоьикистон рамзи истищлолияти давлатии Ьумыурии Тоьикистон мебошад.

Парчами  Ьумыурии Тоьикистон 24 ноябри соли 1992 пазируфта шудааст. Ыамачун вазъи ыущущ=, тартиби омодасоз=, андоза корбурди расмии Парчамро Щонуни Ьумыурии Тоьикистон      № 254 аз 12 майи 2007 «дар бораи рамзыои давлатии Ьумыурии Тоьикистон мущарар мекунад.

Президенти Ьумыурии Тоьикистон Эмомали Раымон дар паёми навбатии худ ба муносибати «Рузи парчам» аз   23 ноябри соли 2010 рангыои парчами миллиро «ифодагари роыи таърихии халщи Тоьикистон ва баёнгари арзишыоифарыанги милл= ва сиёс= дониста ва гуфт:

  • Ранги сурх – рамизи муборизаву ьонисории халщ барои озод= ва истищлолият
  • Ранги сафед – нишони бахту саодат, умеду орзу
  • Ранги сабз – нишонаи сарсабзиву шкуфо=, сарбаландиву хуррам= ва абадият мебошад.

Дар байни парчами тасвири тоь ва ыафт ахтар ьой гиритфтааст, ки он ишора ба решаыои таърихии давлатдории Тоьикистон мебошад.

Парчами давлатии Ьумыурии Тоьикистон дар ьойыои зайл, яъне дар боло ё пештощи бино ё ба пояи махсуси дар ыавлии щароргоыои расми Презденти Ьумыурии Тоьикистон Маьлиси Милли Маьлиси Олии Ьумыурии Тоьикистон, Маьлиси намояндагон Маьлиси Олии Ьумыурии Тоьикистон, Ыукумати Ьумыурии Тоьикистон, Судыои Ьумыурии Тоьикистон вазоратыо идораыо корхонаыо ва дигар ьойыо.

Ыамчун парчами давлатии Маьлиси  Ьумыурии Тоьикистон дар ьойыои истироыатии шаырвандон боцыо, хиёбоныо, гулгаштыо ба сифати рамзи давлатии Ьумыурии Тоьикистон афрохтан мумкин аст. Мо бояд парчами давлати Ьумыурии Тоьикистон чун гавыараки чашм нигоы дорем.

Дар асоси моддаи 6 Щонуни Ьумыурии Тоьикистон дар бораи парчами давлати  Ьумыурии Тоьикистон щонунгузор дар моддаи 342 КЬ Ьумыурии Тоьикистон ыангоми таыщир кардани рамзыои давлати Ьумыурии Тоьикистон ьавобгарии ьиноятиро пешбин= кардааст.

 

Аминназарзода Мадина

Котиби маҷлиси судии суди ВМКБ