Конститутсияи  Ьумыурии Тоьикистон

6 ноябри соли 1994  Конститутсия Ьумыурии Тоьикистон аз тарафи райпурсии умумихалщ= щабул карда шуд. Соли 1994 Щонуни КонститутсионииЬумыурии Тоьикистон дар бораи «Суди Коститутсиони» щабул гардид. Соли 2001 бошад Щонуни Конститутсия Ьумыурии Тоьикистон дар бораи «Судыои Ьумыурии Тоьикистон»щабул гардид.

Аз соли 1994 то имруз ба Конститутсияи Ьумыурии Тоьикистон ба тарищи райпурсии умумихалщ= 3 маротиба тацйиру иловаыо ворид гардид.

  • 26 сентябри соли 1999
  • 2) 22 июни 2003
  • 22 майи соли 2016

Дар тамоми матни Конститутсия калимаи «ыащ ба калимаи ыущущ» иваз шуда, калимаи Сарщонун аз Конститутсия хориь карда шуд. Тацйиру иловаыо ба Конститусия воридгардида, ва бахусус бобби ыаштуми он моыияти Суд= ва мащсади вазифаыои онро дар сатыи Конститутсион= дащищ муайян сохта, чунин меъёрро пешбин= кардаанд. Ыокимияти Суд= мустащил буда, аз номи давлат ва аз тарафи судяыо амал= мегардад. Ыокимияти Суд= ыущущи озодии инсону шаырванд, манфиати давлат,ташкилоту муассисаыо,щонунияту адолатро ыифз менамояд. Судяыо дар фаъолияти худ мустащил буда, таныо ба Конститутсия ва Щонун итоат мекунанд. Дахолат ба фаъолияти оныо манъ аст.

 

Замонова Щамаргул

Котиби коллегияи судии Суди ВМКБ